UKEM numberแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2881-8288
UKEM Line idLine ID: UKEM

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท(Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม” บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์นั้น จะต้องได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน(CSR-in process)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

 • ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจ ที่อาจทำให้กระทบต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง
 • หลีกเลี่ยงการตกลงหรือพูดคุยกับพนักงานของคู่แข่ง เกี่ยวกับการตลาด แผนธุรกิจต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
 • รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 • ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต ในปี 2558 สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน เรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูล Anti-Corruption ที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยหรือที่ปรากฏต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือรายงานประจำปี(แบบ 56-2) หรือในรายงานอื่น ตามแต่กรณี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 2 Declared ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในทำนองเดียวกันที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกันในการทำงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมกลับมาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้รับความรู้ดังกล่าวด้วย เช่น การอบรมมาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่ การอบรมเรื่องระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมีความเป็นเลิศในด้านการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณ ของพนักงาน และสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น จะมาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ซึ่งบริษัทต่างๆ เหล่านี้ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า และในด้านจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบซื้อมาและจำหน่ายไป(Trading) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต/ผู้ขายที่ได้มาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจ โดยบริษัทฯให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวม ทั้งที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานและคนในสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดมากกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจ จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเจตนารมย์ของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
 • รักษาสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือมาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
 • บริษัทจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของการจัดส่งสินค้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงาน ลูกค้า ทั้งในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
 • บริษัทจะบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการประหยัดพลังงานในกิจกรรมของบริษัท และพยายามบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ และให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชน เพื่อการสร้างสรรสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเพื่อการนำมาซึ่งการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและรอบๆ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้นำหลักการบริหารจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

 • บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฏหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดไว้
 • บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและเอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • บริษัทฯ ถือว่าการดำเนินการความปลอดภัย เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัทฯ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ อาทิเช่น ห้องสุขา ตู้น้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน(มีการตรวจสอบไส้กรองทุกเดือน) และคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุม ดูแล สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบๆ บริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนทำลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :CAC) โดยคุณพละ สุขเวช ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่ประกาศให้กับพนักงานและคู่ค้ารับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปตามเจตนารมย์ที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อยื่นขอการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ(Certification Process) ดังนั้น จากแนวทางของบริษัทฯ ที่ชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยใช้แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

 • ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
 • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่างๆ
 • สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรม CSR ขององค์กร (CSR-after process)

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2558 ได้มีการดำเนินการดังนี้

 • กิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง ศาสนสถานต่างๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่า ทอดกฐินกับวัดต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในสำนักงาน/คลังสินค้า ดังนี้
  • การรณรงค์การใช้กระดาษที่ใช้แล้วในสำนักงาน(Reuse Paper)
  • การรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ เพื่อสุขภาพและสามารถทำให้ประหยัดพลังงานอีกด้วย
  • การรณรงค์ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยง และช่วงเวลาที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน
  • การรณรงค์การใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ต่อได้ โดยไม่ต้องทำการทิ้ง เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน เช่น กล่องข้าว(ปิ่นโต) แก้วน้ำ ประจำตัว เป็นต้น

บุคลากร

จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 128 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2560 ซึ่งรวมพนักงานที่มีการเข้าออกระหว่างปีโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 51.35 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสําคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถ เข้า มาสู่องค์กร มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำงานรวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง จากการดําเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีส่วน เป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี