UKEM numberแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2881-8288
UKEM Line idLine ID: UKEM

คณะกรรมการบริษัท

นายพละ สุขเวช
ประธานกรรมการ

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
ประธานกรรมการบริหาร

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
กรรมการ

นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ

ดร.เขียน วงศ์สุรีย์
กรรมการอิสระ

นายสมเจตน์ สายฝน
กรรมการ